Behandelfilosofie en werkwijze


Het lichaam probeert steeds een evenwicht te zoeken wanneer het uit balans is. Een fikse griep is niet fijn, maar betekent wel dat het lichaam een krachtige poging doet om het binnengedrongen virus te overwinnen om zo weer in balans te komen. Soms  is dat echter niet (meer) mogelijk en wordt iemand chronisch ziek. Net zoals een huis dat bewoond wordt op den duur gerenoveerd zal moeten, zo zou dat idealiter ook met ons moeten gebeuren. Ik ben daarom een groot voorstander van een grondige en systematische aanpak bij chronische klachten: eerst de fundering gezond maken en dan gaan opbouwen. Vanzelfsprekend is dit niet nodig bij een gezondheidsprobleem dat nog niet lang bestaat of bijvoorbeeld bij een sportblessure. In dat geval kunnen slechts enkele behandelingen volstaan om het lichaam te helpen weer in balans te komen. Mijn behandelmethode is prima te combineren met een reguliere behandeling. Wel kan gesteld worden dat medicijngebruik de duur van het behandeltraject over het algemeen verlengt. Medicijnen onderdrukken immers het zelfgenezend vermogen.

Werkwijze en kosten

Doorgaans zal het zo zijn dat u als werkgever uw medewerker bij mij aanmeldt voor behandeling of dat één van uw medewerkers bij u aanklopt voor vergoeding van of een bijdrage in het behandeltraject.  Voor een eerste consult reken ik € 130,00 exclusief BTW. Hierin inbegrepen is een rapportage van de  metingen, welke per e-mail aan uw medewerker wordt verzonden. Een vervolgconsult kost € 82,50. Hoe lang een behandeltraject duurt, is uiteraard afhankelijk van de aard van de klachten. Na het eerste consult kan ik uw medewerker en u een indicatie geven van de duur van het behandeltraject en de bijbehorende kosten. Wij zullen hierover concrete afspraken maken, zodat u in dit opzicht niet voor verrassingen komt te staan.  Zoals u zult begrijpen kan ik uw medewerker alleen behandelen als deze zelf achter de behandeling staat. Zijn/haar medewerking is immers van groot belang om tot een optimaal behandelresultaat te komen!  Voor een eventuele terugkoppeling ten aanzien van het verloop van de behandeling naar u als werkgever dan wel naar de arbo-arts, zal uw medewerker op het aanmeldingsformulier expliciet toestemming moeten geven.

Behandeltraject

Bij het maken van de eerste afspraak zal ik uw medewerker vragen het aanmeldingsformulier dat via mijn website te downloaden is zo compleet mogelijk in te vullen, te ondertekenen en mee te nemen naar het eerste consult (klik hier voor het aanmeldingsformulier). Dit vormt de basis voor de insteek van de behandeling en voor elke tussentijdse evaluatie.  Met uw medewerker neem ik het formulier door. Vervolgens sluit ik uw medewerker met de banden aan op de INDIGO en zal ik hem/haar doormeten.  Van deze eerste meting genereer ik een rapport dat ik samen met uw medewerker kort doorneem en dat de medewerker later per e-mail ontvangt om op diens gemak nog eens door te lezen. In dit rapport staat bovendien veel  informatie om het gezondheidsbewustzijn van uw medewerker te stimuleren.  Hierna zal ik een eerste behandeling geven en een advies uitbrengen ten aanzien van het behandeltraject. Het totale consult neemt
2-2,5 uur in beslag. De behandeling met de INDIGO kan zo nodig ondersteund worden met de inzet van Bachbloesemremedies voor de emotionele balans en kruiden en/of natuurpleisters (PowerStrips™) voor de fysieke balans.

Onderscheid in aard van de klachten

Ik hanteer een systematische aanpak en werk met behandelprotocollen. In het geval van chronische klachten zal ik altijd adviseren een beproefd protocol te volgen, waarmee het lichaam getraind wordt om de basis te herstellen. In een serie van 10 behandelingen van elk ongeveer 1-1,5 uur krijgen lichaam en geest gelegenheid om op een onbewust niveau de oorspronkelijke reacties opnieuw aan te leren; er vindt als het ware een heropvoeding plaats waarbij het zelfgenezend vermogen, dat ieder levend wezen bezit, aangesproken wordt. Het is wenselijk dat de afspraken zo kort mogelijk op elkaar plaatsvinden, omdat er anders weer een terugval geriskeerd wordt naar foutief aangeleerde reacties c.q. gewoonten. Tijdens deze serie behandelingen zal afwisselend de aandacht op het energetische en het fysieke aspect gericht worden. Fysieke en emotionele ontgifting vormt een essentieel onderdeel van de behandeling; het is daarom belangrijk veel water te drinken tijdens de behandeling, zodat de vrijgekomen afvalstoffen goed afgevoerd kunnen worden. Ongeveer twee weken na de laatste behandeling zal een vervolgafspraak met uw medewerker gemaakt worden. Hierbij zullen wij vanzelfsprekend het behandeltraject evalueren en een eventueel vervolgtraject bespreken. Ik zal dan opnieuw contact met u opnemen om afspraken hierover met u te maken.

Ook wanneer sprake is van gezondheidsproblemen die nog niet zo lang bestaan, de zogeheten acute klachten, werk ik met een vast protocol. Vaak volstaan dan enkele behandelingen om lichaam en geest weer in balans te brengen.